Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål- og indholdsbeskrivelse for Kirstinedalsskolens SFO & Juniorklub

Indledning

Mål- og indholdsbeskrivelser er SFO'ens bidrag til at dokumentere og synliggøre trivsel, udvikling, dannelse og læring. Samtidig er mål- og indholdsbeskrivelser et godt redskab til at sikre en så bred stimulering for det enkelte barn, som muligt. Evaluering er en vigtig del af udviklingen. Evaluering skaber refleksion over indhold og metoder, som er lig med udvikling. 

SFO og skole er en meget vigtig del af barnets liv. SFO'en står for fritidsdelen og skolen for undervisningsdelen. Sammen målretter vi den pædagogiske indsats, så der skabes en sammenhæng mellem fritidsdelen og undervisningsdelen. Pædagoger og læreres forskellige kompetencer danner til sammen rammen om en bred vifte af udviklingsmuligheder for det enkelte barn. 

Forældre har en vigtig rolle som opdragere og medspillere. Forældre inddrages ved daglig dialog, forældremøder, skole-/hjemsamtaler m.m. Samtidig anser vi det for vigtigt med arrangementer som f.eks. vores årlige halloween arrangement, markedsdag, klippe-/klistredag & julecafé, hvor pædagogerne møder familierne på en anden måde. Alt sammen elementer, som får samarbejdet med forældre til at "spire" og gør, at tillid, tæt dialog og et fælles medejerskab for SFO'en er til stede, og som i sidste ende tilgodeser det enkelte barns udvikling og dannelse.

Principper for aktiviteter

Aktiviteterne i SFO'en er en vigtig faktor i børnenes hverdag. Aktiviteterne udspringer af de pædagogiske didaktiske overvejelser i forhold til barnets udvikling og dannelse. SFO'en holder jævnligt børnemøder med bl.a. henblik på at sikre børnenes medindflydelse på aktiviteter m.m. De voksenorganiserede aktiviteter tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og dannelse, mens børnenes selvvalgte aktiviteter/lege udforsker egen nysgerrighed og fantasi i samspil med andre børn.

SFO'en arbejder ud fra følgende principper:

 • At aktivere og stimulere så bredt som muligt for at tilgodese det enkelte barn
 • Særligt pædagogisk fokus
 • Fokus på pædagogiske "bagdøre"
 • Veksling mellem pige- og drengeaktiviteter
 • Aktiviteter, hvor vi udnytter årstiderne, der skifter
 • Aktiviteter i højtider/traditioner som jul, fastelavn, sommerfest m.m.
 • Naturen skal udforskes
 • Aktiviteter med mere dybdegående pædagogisk fokus for at tilgodese børn med særlige behov
 • Vi skal bestræbe os på at komme på ture ud af huset evt. i samarbejde med skolen
 • Aktiviteter som indimellem er aldersmæssigt tilpasset
 • Der skal være plads til at børn kan bidrage med hver deres niveau
 • Aktiviteterne skal udfordre, motivere og udvikle børnene
 • Fysiske aktiviteter med udgangspunkt i leg, bevægelse, sport og idræt
 • Kulturelle aktiviteter
 • Styrke de sociale kompetencer
 • Deltagelse i SFO på tværs

 

Værdigrundlag

SFO'en danner rammen om en pædagogik, der skaber en meningsfyldt og indholdsrig hverdag for det enkelte barn, og som tager udgangspunkt i barnets behov og interesser, men SFO'en har også et ansvar for udvikling og læring i forhold til den samlede dannelse for det enkelte barn. 

SFO'en bestræber sig på at skabe rum, hvor børnene oplever:

 • Tryghed/nærhed/stabilitet/omsorg
 • Respektfuld socialisering
 • At alle føler sig værdifulde i fællesskabet
 • Etablering af venskaber
 • Indflydelse, medbestemmelse og medansvar
 • Trang til at udforske nysgerrighed
 • At mobning forebygges og behandles
 • Helhed SFO/skole
 • En god relation mellem mor/far og SFO/JK
 • Stort kontinuerligt fokus på progression i og omkring aktiviteter, pædagogik og generel livsduelighed

 

Samspil mellem skolens undervisning og SFO'ens aktiviteter

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
At skabe mere sammenhæng og helhed mellem SFO og skoleLærere og pædagoger i fælles aktiviteter med børnene min. 3 x om åretVi planlægger og arbejder med lærerene i emne- og projektuger, som starter formiddag og kan fortsætte i SFO-tidPædagogisk dag, personalemøder og forældremøder

Samarbejdet mellem skolen og hjemmet

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
Åben og tæt dialog forældreForældre oplever tillid, tryghed, rådgivning og samarbejdeVi vil lave et bredt udsnit af aktiviteter, hvor forældre deltager, som f.eks. markedsdag, halloween, julecafé m.m.Forældremøder og personalemøder

Børn med særlige behov

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
At der for de børn skabes rummelighedAt alle børn er en del af fællesskabetPædagoger støtter og vejleder. Der laves aktiviteter med fokus på, at alle skal være værdifulde i fællesskabetPersonalemøder
At børn med særlige behov gennemgår en udviklingVelfungerende børn. At der igangsættes en handleplan i samarbejde med skolen eller intern i SFO'enDer skabes aktiviteter med mere dybdegående pædagogisk fokusPersonalemøder. Møder med skolen
At børnene tilegner sig "værktøjer" til at kunne være i større fællesskaber i længere tid ad gangenBedre trivsel og et holdbart energi niveauPædagogerne arbejder med børnene i mindre og større fællesskaberLøbende på personalemøder og teammøder

Krop og bevægelse

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
At børn udfolder sig i fysiske aktiviteterAt alle børn deltager i 50 % af bevægelsesaktiviteterne om ugen

Personalet vil motivere og støtte. Personalet vil rådgive og vejlede i sund kosts betydning for bevægelse.

Vi er i gymnastiksalen én gang om ugen, hvor vi primært laver alternativ idræt.

Vi vil benytte hallen til bevægelsesaktiviteter med større børnegrupper. 

Vi har temauger, hvor der er turneringer i forskellige sports- og idrætsgrene

Personalemøder og børnemøder
At børn bliver bekendte med deres kropslighedAt børn bruger og stimulerer det motoriske områdeIværksætte aktiviteter inde og ude, hvor grov- og finmotorik er i fokusPersonalemøder og børnemøder

Brobygning

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem SFO, skole og børnehave

Børn og forældre oplever helhed. 

En glidende overgang. Fyldestgørende information. Børn og forældre oplever tryghed. 

At der sikres en så succesfuld overgang som muligt

Gensidigt informationsmøde lige efter indskrivning på skolen, hvor børnehaver, SFO og skole deltager, bl.a. med henblik på iværksættelse af mulige støtteforanstaltninger i forbindelse med SFO-/skolestart. 

Forældremøde i midten af marts, hvor nye forældre informeres vedr. SFO-start.

Overleveringsmøde med skolen. Det er her, SFO'en videregiver diverse oplysninger/erfaringer om de enkelte børn

Personalemøder og forældremøder
At børn og forældre føler tryghed i forbindelse med SFO-startAt børn og forældre er glade, engagerede og forventningsfulde

Børnehaverne besøger SFO'en mange gange inden SFO-start

Fælles aktiviteter med børnehaverne

Møder med børnehaverne

Natur

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
At børn føler trang til at udforske naturen

At børn er nysgerrige og bekendte med naturen.

At børn bliver bevidste om årstiderne.

Børnene skal værne om og vise respekt for naturen

Ture til skov, strand og lokale områder.

Vi laver aktiviteter, hvor naturmaterialer indgår.

Vi laver gartner-/planteprojekt, hvor vi høster agurker, tomater m.m. 

Vi har en fast ugentlig båldag

Personalemøder og børnemøder

Sproglige udtryksformer

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
At børn bliver bekendte med de mange udtryksformerAt børn udnytter de mange udtryksformer

Vi vil lave rollespil/teater, hvor børnene udtrykker sig på forskellige måder.

Vi vil lave aktiviteter, hvor børnene udtrykker sig gennem maling og tegning.

Guitarspil, hvor børnene synger med.

Højtlæsning for børnene.

Rim og remser.

Personalemøder og børnemøder

Kulturelle værdier

MålResultatkravIndholdsbeskrivelseEvalueringsform
At børnene bliver bekendte med de mange kulturelle værdierAt børnene får større forståelse for forskellighed og mangfoldighed

Ture ud af huset til kulturelle udflugtsmål.

Besøge andre institutioner.

Lave projekt-/temauger med kulturelle indslag

Personalemøder og børnemøder